GNDS Förening och Förtjänsttecken

Föreningsmärket har många på sin dräkt och det kan köpas av styrelsen.

25-årsmärket är ett föreningsmärke i silver som skall förgyllas och graveras med namn och datum.

Förtjänstmärket i silver har botten i blå emalj.

Förtjänstmärket i guld är ett förtjänstmärke i silver som skall förgyllas och graveras med namn och datum.

Standaret är skapat av Georg Svensson och Ingrid Andersson 1965. Standaret skall monteras på stång med fot där namn och datum graveras.

GNDS Föreningsmärke

Bestämmelser för utdelning av GNDS förtjänsttecken

1. Göteborgs National Dans Sällskaps utmärkelsetecken är följande:

  • GNDS standar
  • GNDS förtjänsttecken i guld
  • GNDS förtjänsttecken i silver.

2. GNDS standar, vilket är föreningens högsta förtjänsttecken, utdelas mycket sparsamt. För att kunna erhålla standar skall föreningens medlemmar ha utmärkt sig genom administrativt och organisatoriskt arbete under en tidsrymd av minst 25 år. Dessutom utdelas standar till person eller organisation utom föreningen, som gjort föreningen stora tjänster eller vars verksamhet har varit sådan, att föreningen dragit stor nytta därav.

3. GNDS förtjänsttecken i guld tilldelas i allmänhet medlemmar, som under minst

15 års tid verkat för föreningen och vars insats hedrat och befrämjat föreningens anseende på ett uppmärksammat sätt.

4. GNDS förtjänsttecken i silver tilldelas medlemmar, som under minst 10 års tid verkat för föreningen och utfört ett förtjänstfullt arbete.

5. Utdelning får inte ske till den, som på något sätt misskrediterat sig eller föreningen.

6. Förslag till utdelning av standar eller förtjänsttecken kan lämnas av föreningens medlemmar. Styrelsen beslutar om utdelning, varvid fyra av styrelsens fem ledamöter skall vara eniga om beslutet.

Dessa stadgar grundar sig på tidigare stadgar av den 24 november 1964 och är godkända

på kvartalsmötet den 9 november 2006 och årsmötet 8 februari 2007.

Förtjänstmärken
GNDS Standar
GNDS Förtjänstmärke Guld
GNDS Förtjänstmärke Silver
GNDS 25-årsmärke Guld
GNDS Föreningsmärke