Stadgar för GNDS stipendiefond

Fonden är en sammanslagning av Märta Lindgrens fond, Elsa Fredins fond och Erik Betz minnesfond

Ändamål

Fonden har till ändamål att dela ut stipendier för att befrämja dans och forskning kring dans samt musik- och ledarutbildning inom folkdans, dräkt och slöjd, vilket överensstämmer med föreningens ändamål.

Medel

Fonden har ett grundbelopp av 8 000 Kr med möjlighet att utökas genom ytterligare donationer. Pengarna placeras utan att kapitalet riskeras, dock så att god avkastning ges.

Utdelning

Årligen i november månad sker eventuell utdelning av stipendier. Skriftlig ansökan lämnas till GNDS styrelse senast den 1 oktober.

Storlek på utdelning

Årligen kan delas ut ett belopp som styrelsen bedömer vara till nytta för verksamheten och som uppfyller fondens ändamål.

Beslutande instans

Ansökningarna behandlas av GNDS styrelse som lämnar förslag till utdelning. Vid bedömande av ansökningarna tas i första hand hänsyn till sökandens arbetsinsatser för föreningen. Kvartalsmötet i november fattar avgörande beslut.

Stadgeändring

Förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar skall skriftligen lämnas till styrelsen.

För att ändring skall kunna godkännas fordras att förslaget godkänns på två på varandra följande möten. Minst 2/3 majoritet fördras för godkännande.

Upplösning

Beslut om upplösning av fonden kan endast fattas när 2/3 majoritet av två ordinarie kvartalsmöten så finner lämpligt.

Ovanstående stadgar är omarbetade med utgångspunkt från Märta Lindgrens fond, Elsa Fredins fond och Erik Betz minnesfond. Stadgarna är godkända på kvartalsmötet den 18 november 2010 och årsmötet den 3 februari 2011.

Sista ansökningsdag
1 oktober för årets utdelning
av stipendier!

Ansökningsformulär
...eller ladda ner blanketten